اگرموقعه ورود از شما رمز خواسته شدجلوی اسـم خود عـدد اضافه کنید
مثلا : مارشال72
☆ www.AvacsChat.Ir ☆